ПрАТ  ПВНДКТІ „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство),повідомляє   про  скликання  річних  загальних  зборів  акціонерів  Товариства, які відбудуться  27 квітня  2017р.     о 11.00   за адресою  м.Львів вул.Сахарова, 46

Реєстрація акціонерів проводиться  з   9.30до 11.00 за місцем проведення зборів. 

Дата складання переліку акціонерів для участі у річних загальних зборах   21.04.2017 р.

Проект порядоку денного :

1.Обрання лічильної комісії .

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі запропонованому наглядовою радою.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення:Схвалити рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту,

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів та секретарем річних загальних зборів Товариства осіб запропонованих наглядовою радою.

4.Звіт правління Товариства за 2016р. та напрямки діяльності на 2017р.

Проект рішення: Звіт правління Товариства за 2016р. та напрямки діяльності на 2017р.  Затвердити.  Роботу правління у 2016 році визнати задовільною.

5.Затвердження звіту  Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт ревізійної комісії затвердити.

6.Інформація Наглядової ради.

Проект рішення: Інформацію Наглядової ради взяти до уваги.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.

8.Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.

Проект рішення: Пропозицію Правління  щодо видачі дивідендів затвердити.

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http//uzep.com.ua/

     Для   реєстрації   учасників акціонеру необхідно при собі мати

документ, що   посвідчує   особу (паспорт), представникам  акціонерів – документ,   що посвідчує особу (паспорт), довіреність посвідчену нотаріусом.

   Акціонери мають можливість ознайомитись із документами пов’язаними з  порядком денним загальних зборів за місцем знаходження Товариства з 9.00 до 16.00 в приймальній керівника. Пропозиції по порядку денному зборів можуть бути надані акціонерами не пізніше, ніж за 20   днів  до дати  проведення зборів в письмовій формі за адресою :     79012 м.Львів, вул. Сахарова, 46. Довідки за телефоном   241-71-69.

 

       Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

                               Період

  звітний   2016р.

  попередній   2015р.

Усього активів

8544

6685

Основні засоби

3369

3092

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1599

1422

Сумарна дебіторська заборгованість

438

1157

Грошові кошти та їх еквіваленти

2765

798

Нерозподілений  прибуток

2338

2091

Власний капітал

5328

5081

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні   зобовязання

2490

1136

Чистий прибуток (збиток)

376

266

Середньорічна  кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

70

74

 

 

Голова Наглядової ради                                                        Литвиненко В.М.