До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект»!

ПрАТ  ПВНДКТІ „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство), повідомляє   про  скликання  річних  загальних  зборів  акціонерів  Товариства, які відбудуться 

             12  листопада  2020р.     о 10.00   за адресою  м.Львів вул.Сахарова, 46

 Реєстрація акціонерів проводиться  з  8.30до 10.00 за місцем проведення зборів.  

Дата складання переліку акціонерів для участі у річних загальних зборах    

6.11.2020 р.

 

Проект порядку   денного :

1.Обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії . 

Проект рішення:Обрати Лічильну комісію у складі:Голова Лічильної комісії – Гудзьо Марія Миколаївна. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Проект рішення:Затвердити визначений наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетень для голосування засвідчується перед його видачею акціонеру(його представнику) під час реєстрації для участі у зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування .

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства, затвердження регламенту.

Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів - Литвиненко Віру Михайлівну, секретарем річних загальних зборів – Сміян Ольгу Миколаївну.  Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос".

4.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови правління про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019р.

Проект рішення: Річний звіт та баланс товариства затвердити.

8.Розподіл прибутку товариства (покриття збитків) Товариства. Затвердження пропозиції Правління щодо видачі дивідендів.

Проект рішення: Пропозицію Правління  щодо видачі дивідендів затвердити.

      Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

представник акціонера за довіреністю - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

    Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 

Голова наглядової ради В. Литвиненко